Tillstånd

Sentat är ett fondbolag med tillstånd från Finansinspektionen enligt nedan:

2015-12-18  Tillstånd till fondverks. enl. LAIF
2015-12-18  Diskr. portföljförvaltning av investeringsportföljer
2011-06-08  Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instr.
2015-12-18  Fondstrategi för hedgefonder
2006-11-02  Tillstånd till fondverks. enl. lagen om investeringsfonder

 

Kundkategorisering

Enligt det s.k. MiFID-direktivet som trädde i kraft den 1 nov 2007 och som implementerades i Sverige genom lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med finansiella instrument klassificeras som icke-professionell kund, professionell kund eller jämbördig motpart. Sentat Asset Management AB har valt att klassificera alla kunder som icke-professionella, vilket innebär att man omfattas av den högsta skyddsnivån. Som kund har man rätt att begäran omklassificering till någon av de andra kategorierna. Detta kommer dock att begränsa nivån på kundskyddet. Kontakta oss för mer information om innebörden av en omklassificering.
 

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör fondbolaget, Sentat Asset Management AB (556695-9944) periodisk information om kapitaltäckning.

Kapitaltäckning
 

Ersättningspolicy

Styrelsen i Sentat Asset Management AB (”Bolaget”) har, i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningspolicy i kreditinstitut och fondbolag fastställt följande ersättningspolicy.

Bolagets styrelse har antagit en ersättningspolicy för Bolagets räkning. Policyn har som mål att främja en sund och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande hos dem som är verksamma i Bolaget. Policyn omfattar samtliga anställda i Bolaget. Bolaget har i enlighet med ovannämnda föreskrifter identifierat s.k. särskilt reglerad personal, dvs. anställda i ledande strategiska befattningar, anställda med ansvar för kontrollfunktioner, risktagare samt anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen. Av policyn framgår bland annat hur Bolaget avser att hantera ersättningarnas struktur, uppskjutande av rörlig ersättning samt bortfall av ersättning för berörd personal.

Ersättningspolicy
 

Revision & Kontroll

Auktoriserad Revisor
Deloitte AB, Ansvarig revisor är Elisabeth Werneman.
 
Funktionen för regelefterlevnad / Compliance
Bolaget har gett Denovo Advokatbyrå AB uppdrag att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad åt bolaget. Regelansvarig är advokat Björn Wendleby. Funktionens huvudsakliga uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk.
 
Internrevision
Leif Lüsch,  Lüsch & Co Revision AB
 
Administration
De administrativa funktionerna i fondbolaget är outsourcade till ISEC Services AB (www.isec.com)
ISEC Services AB, Riddargatan 19, 114 57

Förvaringsinstitut
SEB (publ), Sergels Torg 2, SE-106 40 Stockholm.

 

Kundklagomål

Klagomålsansvarig är:
Verkställande direktör
Tel +46 707 154225

Klagomål skall skickas till nedanstående adress:
Sentat Asset Management AB
Skeppargatan 27
114 52 Stockholm

Klagomål
Klagomål skall besvaras sakligt och korrekt och på kundens begäran skriftligen. Är klagomålet att betrakta som ett enkelt fel eller missförstånd bör detta åtgärdas genast. Kan uppdragstagararen inte besvara ärendet inom 14 dagar från den dag klagomålet togs emot ska kunden bli skriftligt informerad om handläggningen av ärendet och hur det ligger till.
 
Så går du vidare
Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, en opartisk instans, som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär. Box 24215, 104 51 Stockholm, Besöksadress: Karlavägen 108
Telefon 0200 - 22 58 00, 
+46 8 22 58 00 (från utlandet)
Telefontid är vardagar 9 - 12

Du kan också kontakta Allmänna Reklamationsnämnden eller få frågan prövad i allmän domstol.
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

 

Övrigt

Regler för bästa utförande och fördelning av order
Regler för bästa utförande och fördelning av order avseende fondverksamheten samt bästa utförande och fördelning av order avseende diskretionär portföljförvaltning kan på begäran erhållas av bolaget.